تبلیغات
گروه فنی و مهندسی آریا - جوشکاری لوله های پلی اتیلن

تاسیسات شهر باران


Admin Logo
themebox Logo
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

تاریخ:چهارشنبه 28 مهر 1395-09:37 ب.ظ

جوشکاری لوله های پلی اتیلن

جوشکاری لوله های پلی اتیلن

كلیات

مطالب زیر شامل مشخصات فنی حاكم بر انواع جوشكاری لوله واتصالات و وسایل مورد استفاده از آنها می باشد .

درمواردی كه ازلوله های شاخه ای (حلقه شده ) استفاده می گردد پیمانكار می تواند برای اتصالات مضاعف یا چندگانه عملیات جوشكاری رابا روش های به تایید رسیده امور بازرسی وكنترل فنی شركت ملی گاز دركاركاه انجام دهد .

دستگاه های جوشكاری وگیره های میزان كننده سرلوله ها دستگاه های برش ودیگر دستگاه ها باید از نوع مورد تایید مهندس بوده ودر نهایت خوب نگهداری شوند .

لوله واتصالات تاقطر 90میلی متر معمولا بوسیله جوشكاری برق گذاری سیمی وبا جوشكاری حرارتی بوشی واز 90میلی متر به بالا رامی توان به وسیله جوشكاری حرارتی لب به لب انجام داد .


درموردنصب سه راهی تخلیه واز سه راهی انشعاب می توان از جوشكاری های نوع حرارتی زینی یا برق گذاری زینی بنابه تشخیص مهندس استفاده كرد .

روش های اتصال :

لوله ها واتصالات پلی اتیلن رامی توان به روشهای زیر به یكدیگر متصل كرد :

-          اتصالات حرارتی جوش

-          اتصالات الكتریكی جوشی

-          اتصالات مكانیكی

این گونه اتصالات می توانددرحد استحكام لوله ویاحتی محكمتر باشد .

مراحل اجرایی

اتصالات می بایست براساس دستورالعملهای موجود در روش های اجرایی وبا درنظرگرفتن توصیه های ارائه شده ازطرف سازنده لوله واتصالات انجام شود .

انتخاب نوع اتصال وروشهای كنترل می بایست باتوجه به سطح مهارت اپراتورها محیط وشرایطی كه عمل اتصال وروش های كنترل توسط شركت توزیع گاز كشور صورت می پذیرد. انجام شود .

انجام اتصال جوشی باكمك ابزارهای حرارتی مطابق باروشهای مناسب مربوطه صورت می گیرد. در این روش ها سطوح مورد اتصال از طریق حرارت دادن به نقطه ذوب رسیده وسپس به سمت هم نزدیك وبا تماس مستقیم عمل جوش واتصال انجام می پذیرد.

درجه حرارت جوش

تولید یك باندجوش قوی بستگی به محدوده های جوش تولیدات پلی اتیلن ذوب شده دارد حرارت بیش از اندازه ممكن است موجب تنزیل كیفیت ماده اولیه بشود وحرارت كم هم نمی تواند به صورت مطلوبی ماده پلی اتیلن رانرم كند تا جوش خوب وباكیفیت انجام شود .

زمان برداشتن صفحه حرارتی باید حتی المقدور كاهش یابد تا از خنك شدن بیش از حد سطح ذوب شده جلوگیری شود .

میزان درجه حرارت جوش هرنوع تولیدات خاص پلی اتیلن كه قرار است مورد اتصال واقع شود می بایست قبلا مشخص شود تولید كننده ها وسایر شركتهای مرتبط را می بایستی مورد مشاوره قرار داد تا از توصیه های آنها در مورد مدت زمان حرارت دادن درجه حرارت لازم ومراحل اجرایی جهت تولیدات پلی اتیلن موردنظر مطلع شد .

لازم به تذكر است كه هوای سرد وباد می تواند برروی دمای حرارتی جوش اثر منفی بگذارد .

درچنین  شرایطی می بایست یكسری پیش بینهایی لازم مانند حفاظ قراردادن ویا از طولانی كردن زمان حرارت درنظرگرفته شود .

تجهیزات جوش

تجهیزات جوش می بایست مطابق با استاندارد ISO باشد .

تجهیزات جوش می بایست مطابق باقوانین منطقه ای به تایید وتصویب رسیده باشد .

ضروری است كه به سرویس ونگهداری تجهیزات جوش اهمیت خاصی داده شود .

اتصالات خوب ورضایتبخش نمی تواند باتجهیزات جوشی كه كه شرایط نامطلوب داشته باشد ایجاد شود . تمیزی وپاكی سطوح حرارتی درجه حرارت مناسب درابزار حرارتی هم محوری وشرایط بهره برداری درماشینهای اتصال درزمان استفاده از آنها حائز اهمیت بسیار میباشند.

ابزارهای حرارتی به گونه ای طراحی شده اند كه می توانند درجه حرارت ثابتی را در محدوده دمایی ذوب تولیدات پلی اتیلن حفظ كرده ومی بایست دارای تجهیزات نشان دهنده واندازه گیری درجه حرارت باشند .

به منظور كنترل دمای ذوب در ابزار حرارتی می توان ازوسایل دقیق اندازه گیری دماهمچون یك پیزومتر یاترمومتر دیجیتالی مجهز به صفحه نشان دهنده استفاده نمود.

كلیه تجهیزات حرارتی كه درمراحل اجرایی اتصالات استفاده می شوند می بایست بااستفاده از انرژی الكتریكی حرارت داده شوند.

نباید ازوسایل گازی جهت حرارت دادن  استفاده شود .

استفاده مستقیم از حرارت كه به صورت مشعل ویا هرگونه شعله از باز می باشد ممنوع است .

جوش لب به لب

جوش لب به لب معمولا برای لوله های با قطر كمتر یامساوی 63 میلی متر توصیه نمی شود . برای ایجاد این نوع اتصال می بایست از تجهیزات مكانیكی استفاده نمود مراحل فنی      این نوع جوش عبارت است از :

الف) دوسرلوله ها كه ازقبل تراشیده شده وهمتراز شده است را روی صفحه حرارتی مسطح قرارداده وتامرحله ذوب حرارت می دهیم .

ب ) به سرعت صفحه حرارتی را برداشته ودوسطح لوله یا اتصالات را كه نرم شده است به همدیگر تماس داده وتحت فشار قرار میدهیم .

ج) دوسطح مزبور را برای مدت زمان تعیین شده تحت فشار نگه داشته وبه اندازه كافی صبر می كنیم تامحل اتصال خنك شود .

فشار بین سطوح درجوش لب به لب :

فشار مورد نیازوارد برسطوح مقابل هم درجوش لب به لب می بایست بین N/mm2 باشد .فشار هیدرولیك یا پنیوماتیك درواقع نیرویی است كه به صورت فشار برحسب بار به سطوح وارد می شود .

فشار فوق (برحسب بار)شامل نیروی خنثی كننده ناشی از مقاومت اصطكاكی درماشین جوش وهمچنین فشاركششی ناشی از لوله متصل به ماشین می شود .

فشار كششی همان فشار غالب برمقاومت اصطكاكی ناشی از وزن لوله وهمچنین فشار كششی فعال احتمالی (ناشی از جابجایی لوله مورد جوشكاری) می باشد .

مراحل اجرایی جوش لب به لب:

مراحل اجرایی جوش لب به لب كه درمحبث ذیل مطرح شده است به عنوان حداقل شرایط لازم برای اجرای صحیح یك جوش لب به لب محسوس می شود :

لوله ویااتصالات رادر ماشین جوش لب به لب محكم بندید.

سرلوله های موردجوشكاری را تمیز كنید .

كنترل شود كه آیا ماشین جوش وپمپ متناسب بوده وسازگاری دارند وآیا فشار جوشكاری رامی تواند ایجاد نماید .

دوسرلوله كه به صورت موازی درددستگاه بسته شده است بوسیله دستگاه جوش به سمت رنده كشیده می شود وتحت فشارمناسب دوسرلوله تراشیده خواهد شد این فشار بایستی مناسب وكافی باشد به طوری كه رنده بین دوسر لوله هیچگونه حركتی نداشته باشد .

قبل از خاموش كردن رنده حتما فشار دستگاه را اندازه وپس از اینكه دوسر لوله ها از رنده جدا شدند می توان اقدام به خاموش كرن رنده نمو د واین موضوع به جهت اجتناب از پیدایش ناصافی (پله پله شدن) در سرلوله ها می باشد .

زمانی كار رنده كردن كامل شده است كه یك تراشه كامل( یك دور كامل تراشه) از هر یك از انتهای سطوح لوله ها اطمینان حاصل میكنیم .

ناهم محوری لوله ها نباید بیشتر از 10% ضخامت لوله یا یك میلی متر باشد یكی از دواندازه فوق هركدام بزرگ تر باشد می تواندملاك قرارگیرد.

مجموع مقاومت اصطكاكی ماشین جوش ولوله را اندازه گرفته وآن را به فشار جوش اضافه می كنیم .

درصورت نیاز سطوح جوش وصفحه حرارتی را تمیز كنید .

ضایعات پلی اتیلنی باقیمانده برروی صفحه حرارتی رافقط به  كمك یك وسیله تراشیده چوبی می توان برطرف كرد.

از سالم ماندن وصدمه نخوردن پوشش روی صفحه حرارتی وخراش برنداشتن آن اطمینان حاصل نمایید.

صحت درجه حرارت جوش را روی صفحه حرارتی كنترل كنید.

صفحه حرارتی رابین دوسر انتهایی لوله قرار بدهید.

با فشار جوش تعیین شده كه شامل مجموع مقاومت های اصطكاكس است دو فك ماشین جوش را به هم نزدیك كرده و دو سر لوله ها را با همان فشار روی ابزار حرارتی قرار می دهیم و دو سر لوله ها تحت این فشار همچنان روی بازار حرارتی باقی می ماند , تا اینكه لبه ها در دو طرف صفحه حرارتی به ارتفاع یك تا چهار میلی متر قرگردانده شود . ارتفاع فوق به میزان قطر خارجی لوله بستگی دارد .

فشار را به اندازه كاهش دهید كه فقط تماس بین لوله و صفحه حرارتی حفظ شود .

وقتی مدت زمان نفوذ حرارت طی شد , دو سر لوله بایستی از هم دور شده و صفحه حرارتی را بر می داریم . سطح انتهایی لوله را كه حرارت دیده سریعا كنترل كرده و صدمه های احتمالی ناشی از برخورد صفحه حرارتی در هنگام برداشتن را بررسی می كنیم و سپس سطوح ذوب شده را به هم متصل می كنیم . می بایست به زمان برداشتن صفحه حرارتی توجه كافی بشود .

ماشین وش در طی تمام مدت زمان جوش می بایست تحت فشار باقی بماند .

هنگامی كه مدت زمان جوش سپری شد می توان فشار ماشین جوش را انداخته و سپس لوله را با احتیاط حركت داد . ولی نباید جابجایی زیاد صورت بگیرد .

زمانیكه صفحه حرارتی استفاده نمی وشد می بایست آن را در غلاف محافظ خودش قرار داد .

اگر گرده جوش را بخواهیم به منظور كنترل كیفیت جدا كنیم ( تراشه برداری كنیم ) با یك ابزار مناسب این كار انجام بگیرد .

جوش بوشنی :

این روش شامل حرارت دادن همزمان سطح خارجی لوله و سطح داخلی بوشن تا رسید به درجه حرارت جوش مورد نظر می باشد سپس سر لوله را داخل بوشن قرار داده و درجای خود ثابت نگه می داریم تا محل اتصال خنك شود . برای اطمینان از كیفیت خوب جوش برای لوله های با قطر بزرگتر یا مساوی 63 میلی متر استفاده از تجهیزات مكانیكی توصیه می شود 63 جوش بوشنی برای قطر های كمتر از 63 میلی متر می تواند دستی و با استفاده ازحرارت دادن و ابزار مخصوص مدور كردن مجدد لوله باشد .

درجه حرارت جوش بوشنی

درجه حرارت جوش بوشنی می بایست بین 250 درجه سانتیگراد تا 280 درجه سانتیگراد باشد .

زمان جوش بوشنی

در جوش بوشن زمان جوش كوتاه است . زیرا كل ضخامت دیواره های لوله و بوشن نباید به طور كامل حرارت داده شوند
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دنبالک ها: جوشکاری لوله های پلی اتیلن 

erectile dysfunction natural treatment
شنبه 25 خرداد 1398 10:15 ق.ظ
buy cenforce online http://viagralim.us buy cenforce online !
Paragraph writing is also a excitement, if you be familiar with then you can write if not it is difficult to write.
foot pain
شنبه 18 شهریور 1396 03:55 ق.ظ
naturally like your website however you need to test the spelling on quite a few of your posts.
A number of them are rife with spelling problems and
I to find it very troublesome to tell the truth then again I will surely come again again.
shinassis.hatenablog.com
جمعه 13 مرداد 1396 07:49 ب.ظ
I'm curious to find out what blog platform you have been working with?
I'm having some small security issues with my latest site and I'd like to find something more safe.
Do you have any solutions?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر